Academic Calendar

Term 1

  • School Day Duration77 Days
  • Semester 1 Starts05 Oct. 2020
  • Semester 1 Ends05 Jan. 2021

Term 2

  • School Day Duration77 Days
  • Semester 2 Starts15 Feb. 2021
  • Semester 2 Ends02 July 2021

Term 3

  • School Day Duration79 Days
  • Semester 3 Starts28 Sept 2021
  • Semester 3 Ends 29 January 2022